مخترعان (قسمت اول)

الکترو موتور
الکساندر سون
آلمانی
۱۹۳۹

ادامه

سخنان حضرت فاطمه (س) (قسمت اول)

شیعیان و پیروان ما و همچنین دوستداران اولیاء ما،
و آنان که دشمن دشمنان ما باشند،
نیز آن‌هایى که با قلب و زبان تسلیم ما هستند،
بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

ادامه

سخنان امام علی (ع) (قسمت اول)

بهترین بخشش گذشت بعد از قدرت است

ادامه