سخنان امام علی (ع) (قسمت دوم)

به گوینده نظرنکنید، به گفتارنظرکنید

ادامه

سخنان حضرت فاطمه (س) (قسمت دوم)

بهترین چیز براى حفظ شخصیت زن آن است که؛
مردى را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد.

ادامه

سخنان حضرت فاطمه (س) (قسمت اول)

شیعیان و پیروان ما و همچنین دوستداران اولیاء ما،
و آنان که دشمن دشمنان ما باشند،
نیز آن‌هایى که با قلب و زبان تسلیم ما هستند،
بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

ادامه