جملات قصار (قسمت دوم)

کسی که از شکست می هراسد
به شکست خود اطمینان دارد
« ناپلئون »

ادامه

کاربرد داروها (قسمت دوم)

ADULT COLD TAB
سرماخوردگی بزرگسالان
ضد علائم سرماخوردگی

ادامه

نکته های خانه داری (قسمت دوم)

برای اینکه دود سیگار را در مکانی سربسته از بین
ببرید، یک شمع روشن کنید

ادامه