جملات قصار (قسمت دوم)

کسی که از شکست می هراسد
به شکست خود اطمینان دارد
« ناپلئون »

ادامه

جملات دکتر شریعتی (قسمت اول)

در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد
هیچ حرفی را باور نکنید…

ادامه