سخنان امام علی (ع) (قسمت دوم)

به گوینده نظرنکنید، به گفتارنظرکنید

ادامه

جملات قصار (قسمت دوم)

کسی که از شکست می هراسد
به شکست خود اطمینان دارد
« ناپلئون »

ادامه