سخنان امام علی (ع) (قسمت دوم)

به گوینده نظرنکنید، به گفتارنظرکنید

ادامه

سخنان امام علی (ع) (قسمت اول)

بهترین بخشش گذشت بعد از قدرت است

ادامه