جملات قصار (قسمت دوم)

کسی که از شکست می هراسد
به شکست خود اطمینان دارد
« ناپلئون »

ادامه

جملات قصار (قسمت اول)

فضیلت انسان زیر زبانش نهفته است

« حضرت علی (ع)»

ادامه