سخنان امام علی (ع) (قسمت دوم)

به گوینده نظرنکنید، به گفتارنظرکنید

ادامه

جملات قصار (قسمت دوم)

کسی که از شکست می هراسد
به شکست خود اطمینان دارد
« ناپلئون »

ادامه

سخنان حضرت فاطمه (س) (قسمت دوم)

بهترین چیز براى حفظ شخصیت زن آن است که؛
مردى را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد.

ادامه